lĩnh vực văn hóa - thể thao - du lịch

QT-03/2017: Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở
Ngày đăng 25/05/2017 | 05:11 | Lượt xem: 758

1. MỤC ĐÍCH

Quy định rõ ràng, cụ thể về trình tự, hồ sơ, thủ tục thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở  đảm bảo thủ tục thực hiện được trung thực, chính xác, kịp thời

2. PHẠM VI

Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu: công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở      Cán bộ, công chức thuộc bộ phận Văn hóa thông tin và các phòng ban/bộ phận có liên quan thuộc UBND chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục này

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
 • Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.8

4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

 • UBND:                    Ủy ban nhân dân
 • TTHC:                      Thủ tục hành chính
 • TCCN:                      Tổ chức, cá nhân
 • TN&TKQ:              Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
 • VP:                         Văn phòng
 • LĐTB&XH:           Bộ phận lao động, thương binh và xã hội
 • GD&ĐT:                Bộ phận Giáo dục và đào tạo
 • NV:                         Bộ phận nội vụ
 • VHTT:                    Bộ phận Văn hóa thông tin

 

 

 

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

 

Bảo đảm các điều kiện cần thiết về nhân sự, biên chế, kinh phí, trụ sở làm việc và trang thiết bị, phương tiện cần thiết để triển khai hoạt động sau khi tổ chức được thành lập

5.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

- Thành phần hồ sơ:

(1) Quyết định thành lập;

(2) Danh sách Ban chủ nhiệm;

(3) Danh sách hội viên;

(4) Địa điểm luyện tập;

(5) Quy chế hoạt động.

x

 

5.3

Số lượng hồ sơ

 

Không quy định.

5.4

Thời gian xử lý

 

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Trực tiếp tại bộ phận TN&TKQ

5.6

Lệ phí

 

Không

5.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

 

Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ viết giấy hẹn giao cho người nộp

- Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người đến nộp hồ sơ làm lại

TCCN

Bộ phận TN&TKQ

½ ngày

Theo mục 5.2

Giấy biên nhận hồ sơ

B2

Luân chuyển hồ sơ đến cán bộ chuyên môn thẩm định hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ

 

 

B3

Thẩm định hồ sơ: Công chức thụ lý hồ sơ tham chiếu các quy định, luật định..., tiến hành thẩm định:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho tổ chức, cá nhân biết qua bộ phận một cửa (nêu rõ lý do) để bổ sung hiệu chỉnh hồ sơ

- Trường hợp, đạt yêu cầu tiến hành bước tiếp theo

Công chức thụ lý hồ sơ

01 ngày

 

 

B4

Kiểm tra điều kiện hoạt động, điều kiện cơ sở vật chất thực tế tại cơ sở đăng ký khi cần thiết

Hưỡng dẫn hoàn thiện hồ sơ và khắc phục thiếu sót trong quá trình kiểm tra

Công chức thụ lý hồ sơ

05 ngày

 

B5

Tổng hợp kết quả thẩm tra, báo cáo trình lãnh đạo UBND xem xét

Công chức thụ lý hồ sơ

 ½ ngày

 

B6

Lãnh đạo UBND kiểm tra hồ sơ nếu hợp lệ ký vào văn bản liên quan

Lãnh đạo UBND

02 ngày

Quyết định thành lập

B7

Tiếp nhận kết quả, lấy số, vào sổ

In và phát hành văn bản chuyển về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức thụ lý hồ sơ

Bộ phận văn thư

 01 ngày

Sổ theo dõi TN&TKQ

B8

Trả kết quả cho TCCN và tổ chức cá nhân và lưu hồ sơ theo dõi

Bộ phận TN&TKQ

5.8

Cơ sở pháp lý

 

- Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007.

- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thế dục, Thể thao. Có hiệu lực thi hành từ ngày 03/8/2007.

- Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ.

             

6. BIỂU MẪU

TT

Tên Biểu mẫu

 1.  

Giấy biên nhận hồ sơ

 1.  

Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả xử lý công việc

 1.  

Các hồ sơ nghiệp vụ liên quan theo quy định văn bản pháp quy hiện hành

7. HỒ SƠ LƯU: Hồ sơ lưu thành bộ, gồm các tài liệu sau:

TT

Tài liệu trong hồ sơ (bản sao)

 1.  

Bộ hồ sơ hợp lệ như mục 5.2

 1.  

Giấy biên nhận

 1.  

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 1.  

Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả xử lý công việc

Hồ sơ được lưu tại bộ phận VHTT và các đơn vị liên quan (theo thẩm quyền của từng đơn vị và thời gian quy định)