lĩnh vực tư pháp

QT-03/2017: Đăng ký nhận cha, mẹ, con
Ngày đăng 25/05/2017 | 04:49 | Lượt xem: 397

1. MỤC ĐÍCH

Quy định trách nhiệm và phương pháp đăng ký việc nhận cha, mẹ, con nhằm đảm bảo cho tất cả cán bộ, công chức thuộc  UBND có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính theo nhiệm vụ được giao

2. PHẠM VI

Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu: đăng ký việc nhận cha, mẹ, con

            Cán bộ, công chức thuộc bộ phận Tư pháp và các phòng ban/bộ phận có liên quan thuộc UBND chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục này

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
 • Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.8

4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

 • UBND:                    Ủy ban nhân dân
 • TTHC:                      Thủ tục hành chính
 • TCCN:                      Tổ chức, cá nhân
 • TN&TKQ:              Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
 • VP:                         Văn phòng
 • LĐTB&XH:           Bộ phận lao động, thương binh và xã hội
 • TP:                         Bộ phận tư pháp

 

 

 

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

 

Người nhận cha mẹ phải là người đã đủ tuổi thành niên

5.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

Tờ khai đăng ký việc nhận cha mẹ

 x

   

 

Bản sao Giấy chứng minh nhân dân (hoặc giấy tờ hợp pháp thay thế) của người nhận và người được nhận là cha, mẹ

 

x

 

Bản sao Giấy khai sinh của người nhận cha, mẹ

 

x

 

Giấy tờ, đồ vật, chứng cứ khác chứng minh quan hệ cha, con hoặc quan hệ mẹ, con:

+ Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan khác có thẩm quyền xác nhận.

+ Trường hợp không có văn bản nêu trên phải có thư từ, phim ảnh, băng đĩa đồ dùng, vật dụng khác chứng minh mối quan hệ cha, mẹ, con và văn bản cam đoan của cha mẹ về việc trẻ là con chung, có ít nhất 02 người thân thích của cha mẹ làm chứng.

x

 

5.3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ

5.4

Thời gian xử lý

 

03 ngày làm việc (Kéo dài không quá 08 ngày trong trường hợp phải xác minh)

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Trực tiếp tại bộ phận TN&TKQ

5.6

Lệ phí

 

15.000đ

5.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

 

Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ viết giấy hẹn giao cho người nộp

- Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người đến nộp hồ sơ làm lại

TCCN

Bộ phận TN&TKQ

½ ngày

Theo mục 5.2

Giấy biên nhận hồ sơ

B2

Luân chuyển hồ sơ đến cán bộ chuyên môn thẩm định hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ

 

 

B3

Thẩm định hồ sơ: Công chức thụ lý hồ sơ tham chiếu các quy định, luật định..., tiến hành thẩm định:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho tổ chức, cá nhân biết qua bộ phận một cửa (nêu rõ lý do) để bổ sung hiệu chỉnh hồ sơ

- Trường hợp, đạt yêu cầu tiến hành bước tiếp theo

Công chức thụ lý hồ sơ

02 ngày

 

 

B4

Tiến hành kiểm tra xác minh thực tế tại địa phương khi cần thiết

Tổng hợp kết quả thẩm tra, báo cáo trình lãnh đạo UBND xem xét

Công chức thụ lý hồ sơ

01 ngày

 

B5

Lãnh đạo UBND kiểm tra hồ sơ nếu hợp lệ ký vào văn bản liên quan

Lãnh đạo UBND

01 ngày

Quyết định hành chính             

B6

Tiếp nhận kết quả, lấy số, vào sổ

In và phát hành văn bản chuyển về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức thụ lý hồ sơ

Bộ phận văn thư

½ ngày

Sổ theo dõi TN&TKQ

B7

Trả kết quả cho TCCN và tổ chức cá nhân

Bộ phận TN&TKQ

5.8

Cơ sở pháp lý

 

- Luật Hộ tịch 2014;

- Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ về quản lý và đăng ký hộ tịch;

- Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư Pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015;

- Thông tư số 179/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

             

6. BIỂU MẪU

TT

Tên Biểu mẫu

 1.  

Giấy biên nhận hồ sơ

 1.  

Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả xử lý công việc

 1.  

Các hồ sơ nghiệp vụ liên quan theo quy định văn bản pháp quy hiện hành

7. HỒ SƠ LƯU: Hồ sơ lưu thành bộ, gồm các tài liệu sau:

TT

Tài liệu trong hồ sơ (bản sao)

 1.  

Bộ hồ sơ hợp lệ như mục 5.2

 1.  

Giấy biên nhận

 1.  

Quyết định hành chính             

 1.  

Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả xử lý công việc

Hồ sơ được lưu tại bộ phận Tư pháp và các đơn vị liên quan (theo thẩm quyền của từng đơn vị và thời gian quy định)