lĩnh vực tư pháp

Lĩnh vực Tư pháp hộ tịch

Ngày đăng 19/06/2019 | 08:24 | Lượt xem: 379
Xem chi tiết tại đây

QT-01/2017: Đăng ký khai sinh

Ngày đăng 25/05/2017 | 04:51 | Lượt xem: 421
1 . MỤC ĐÍCH Quy định chi tiết trình tự thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ em 2. PHẠM VI Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu: đăng ký khai sinh cho trẻ em Cán bộ,...

QT-02/2017: Đăng ký kết hôn

Ngày đăng 25/05/2017 | 04:50 | Lượt xem: 412
1 . MỤC ĐÍCH Quy định trình tự, trách nhiệm và phương pháp tiếp nhận, xử lý hồ sơ liên quan việc đăng ký kết hôn giữa công dân việt nam cư trú ở trong nước 2. PHẠM VI Áp dụng đối...

QT-03/2017: Đăng ký nhận cha, mẹ, con

Ngày đăng 25/05/2017 | 04:49 | Lượt xem: 388
1 . MỤC ĐÍCH Quy định trách nhiệm và phương pháp đăng ký việc nhận cha, mẹ, con nhằm đảm bảo cho tất cả cán bộ, công chức thuộc  UBND có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu cải cách hành...

QT-04/2017: Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha mẹ con

Ngày đăng 25/05/2017 | 04:47 | Lượt xem: 384
1 . MỤC ĐÍCH Quy định phương pháp tổ chức, mối quan hệ công tác và trách nhiệm của cá nhân trong thực hiện việc tiếp nhận, xử lý thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha mẹ con ...

QT-05/2017: Đăng ký khai tử

Ngày đăng 25/05/2017 | 04:46 | Lượt xem: 410
1 . MỤC ĐÍCH Quy định trách nhiệm và phương pháp đăng ký khai tử, nhằm đảm bảo cho tất cả cán bộ, công chức thuộc  UBND có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính theo nhiệm...

QT-06/2017: Đăng ký khai sinh lưu động

Ngày đăng 25/05/2017 | 04:45 | Lượt xem: 340
1 . MỤC ĐÍCH Quy định chi tiết trình tự thủ tục đăng ký khai sinh lưu động 2. PHẠM VI Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu: đăng ký khai sinh lưu động Cán bộ, công...

QT-07/2017: Đăng ký kết hôn lưu động

Ngày đăng 25/05/2017 | 04:44 | Lượt xem: 280
1 . MỤC ĐÍCH Quy định trình tự, trách nhiệm và phương pháp tiếp nhận, xử lý hồ sơ liên quan việc đăng ký kết hôn lưu động 2. PHẠM VI Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu...

QT-08/2017: Đăng ký khai tử lưu động

Ngày đăng 25/05/2017 | 04:42 | Lượt xem: 274
1 . MỤC ĐÍCH Quy định trách nhiệm và phương pháp đăng ký khai tử lưu động, nhằm đảm bảo cho tất cả cán bộ, công chức thuộc  UBND có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính...

QT-09/2017: Đăng ký việc giám hộ

Ngày đăng 25/05/2017 | 04:41 | Lượt xem: 276
1 . MỤC ĐÍCH Quy trình được xây dựng nhằm duy trì sự hoạt động thường xuyên của thủ tục đăng ký việc giám hộ và nâng cao hiệu suất, năng lực làm việc của công chức thuộc  UBND 2....

QT-10/2017: Đăng ký chấm dứt giám hộ

Ngày đăng 25/05/2017 | 04:40 | Lượt xem: 289
1 . MỤC ĐÍCH Quy định trình tự tổ chức tiếp nhận, xem xét việc đăng ký chấm dứt việc giám hộ và kiểm soát quá trình thực hiện nhằm đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật 2. PHẠM...

QT-11/2017: Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Ngày đăng 25/05/2017 | 04:39 | Lượt xem: 229
1 . MỤC ĐÍCH Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch cho công dân việt nam đã đăng ký hộ tịch tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự quán việt...

QT-12/2017: Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn

Ngày đăng 25/05/2017 | 04:37 | Lượt xem: 246
1 . MỤC ĐÍCH Tiếp nhận hồ sơ, quy định trình tự giải quyết thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho bao gồm quy định về thành phần hồ sơ, trách nhiệm thực hiện, trình tự và thời...

QT-13/2017: Đăng ký lại việc sinh

Ngày đăng 25/05/2017 | 04:36 | Lượt xem: 279
1 . MỤC ĐÍCH Xây dựng quy trình nhằm giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức/công dân có đề nghị đăng ký lại khai sinh đảm bảo thẩm tra rõ các điều kiện theo đúng quy định 2. PHẠM VI...

QT-14/2017: Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Ngày đăng 25/05/2017 | 04:35 | Lượt xem: 199
1 . MỤC ĐÍCH Xây dựng quy trình nhằm giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức/công dân có đề nghị đăng ký lại khai sinh đảm bảo thẩm tra rõ các điều kiện theo đúng quy định 2. PHẠM VI...

QT-15/2015: Đăng ký lại kết hôn

Ngày đăng 25/05/2017 | 04:33 | Lượt xem: 293
1 . MỤC ĐÍCH Quy định chi tiết trình tự thủ tục đăng ký lại kết hôn 2. PHẠM VI Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu: đăng ký lại  kết hôn Cán bộ, công chức...

QT-16/2017: Đăng ký lại khai tử

Ngày đăng 25/05/2017 | 04:32 | Lượt xem: 295
1 . MỤC ĐÍCH Quy định rõ ràng, cụ thể về trình tự, hồ sơ, thủ tục đăng ký lại khai tử đảm bảo thủ tục thực hiện được trung thực, chính xác, kịp thời 2. PHẠM VI Áp dụng đối với các...

QT-17/2017: Cấp bản sao trích lục hộ tịch

Ngày đăng 25/05/2017 | 04:30 | Lượt xem: 272
1 . MỤC ĐÍCH Quy định rõ ràng, cụ thể về trình tự, hồ sơ, thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 2. PHẠM VI Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu: cấp bản sao trích lục hộ...

QT-18/2017: Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

Ngày đăng 25/05/2017 | 04:28 | Lượt xem: 284
1 . MỤC ĐÍCH Công khai và hệ thống lại các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước phục vụ công tác quản lý và vận hành đội ngũ cán bộ công chức để...

QT-19/2017: Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

Ngày đăng 25/05/2017 | 04:24 | Lượt xem: 244
1 . MỤC ĐÍCH Công khai và hệ thống lại các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước phục vụ công tác quản lý và vận hành đội ngũ cán bộ công chức...