lĩnh vực tài liệu cơ bản

PHIẾU ĐỀ NGHỊ XIN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

Ngày đăng 25/05/2017 | 02:44 | Lượt xem: 448

MÔ HÌNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG UBND PHƯỜNG VẠN MỸ

Ngày đăng 25/05/2017 | 02:36 | Lượt xem: 358

SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

Ngày đăng 25/05/2017 | 02:29 | Lượt xem: 438
PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG             Là tài liệu tổng quát, xác định phạm vi áp dụng; chính sách và mục tiêu chất lượng; giới thiệu hoạt...