lĩnh vực tài liệu cơ bản

Thẩm định báo cáo kinh tế, kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của chủ tịch UBND cấp phường
Ngày đăng 27/06/2012 | 12:00 | Lượt xem: 415

Thẩm định báo cáo kinh tế, kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của chủ tịch UBND cấp phường

 

 

 

Trình tự thực hiện:

- Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân cấp phường;

- Bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân cấp phường tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn ngày trả kết quả;

- Công dân nhận kết quả tại bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân cấp phường.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Uỷ ban nhân dân cấp phường.

Địa chỉ: Số 1 Điện Biên Phủ, Ngô Quyền,Hải Phòng.

Số điện thoại: 0313.836159

Thành phần, số lượng hồ sơ:

01 bộ, gồm:

- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật công trình;

- Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật;

- Các văn bản pháp lý có liên quan (Nhiệm vụ thiết kế, chủ trương đầu tư …)

Thời hạn giải quyết:

Không quá 15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân cấp phường

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp phường

- Cán bộ công chức tiếp nhận hồ sơ:

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Tờ trình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình

Phụ lục số 2

(Thông tư số: 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

( Đề nghị bấm trực tiếp để xem chi tiết)

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;

- Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/04/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng

- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Quyết định số 1737/2007/QĐ-UBND ngày 17/9/2007 của UBND thành phố Hải Phòng.

 

 

Tài liệu viện dẫn:

- Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình ;

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ;

- Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ;

- Nghị định số 03/2008/NĐ-;

- Thông tư số 03/2008/TT-BXD ;

- Thông tư số 09/2008/TT-BXD ;

- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ;