lĩnh vực tài liệu cơ bản

Lĩnh vực Nội vụ 2
Ngày đăng 05/07/2011 | 12:00 | Lượt xem: 475

2. TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO HÀNG NĂM CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO CƠ SỞ

Trình tự thực hiện:

- Đại diện tổ chức Tôn giáo có yêu cầu trực tiếp nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân cấp xã;

- Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét hồ sơ (có văn bản trả lời cụ thể trong trường hợp không chấp thuận).

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ:

02 bộ, gồm:

Văn bản đăng ký (Ghi rõ tên người tổ chức, chủ trì hoạt động, thành phần, nội dung hoạt động, thời gian, địa điểm).

Thời hạn giải quyết:

30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức Tôn giáo cơ sở được thực hiện hoạt động tôn giáo hàng năm theo nội dung đăng ký (nếu không có ý kiến khác của Ủy ban nhân dân cấp xã)

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH 11 ngày 18/6/2004 (có hiệu lực ngày 15/11/2004);

- Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của BCH TW Đảng khóa IX về công tác Tôn giáo;

- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo;

- Quyết định số 125/2003/QĐ-TTg về chương trình thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng khóa IX;

- Chương trình hành động của BCH Đảng bộ Thành phố khóa XII ngày 30/5/2003 về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng khóa IX;

- Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg ngày 04/02/2005 về một số công tác đối với đạo Tin lành.