lĩnh vực tài liệu cơ bản

Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình do chủ tịch UBND cấp phường quyết định đầu tư
Ngày đăng 05/07/2011 | 12:00 | Lượt xem: 376

Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình do chủ tịch UBND cấp phường quyết định đầu tư

 

 

 

Trình tự thực hiện:

- Chủ đầu tư nộp hồ sơ (được uỷ quyền) tại bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân cấp phường;

- Bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân cấp phường tiếp nhận hồ sơ và viết giấy biên nhận;

- Trả hồ sơ tại bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân cấp phường.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Uỷ ban nhân dân cấp phường.

Địa chỉ: Số 1 Điện Biên Phủ, Ngô Quyền,Hải Phòng.

Số điện thoại: 0313.836159

Thành phần, số lượng hồ sơ:

01 bộ, gồm:

- Tờ trình đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng;

- Dự án điều chỉnh (nêu rõ lý do điều chỉnh);

- Các văn bản pháp lý có liên quan (Nhiệm vụ thiết kế, chủ trương đầu tư …).

Thời hạn giải quyết:

Không quá 15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân cấp phường

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp phường

- Cán bộ công chức tiếp nhận hồ sơ:

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Tờ trình phê duyệt

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

( Đề nghị bấm trực tiếp để xem chi tiết)

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;

- Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/04/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng

- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Quyết định số 1737/2007/QĐ-UBND ngày 17/9/2007 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

 

 

Tài liệu viện dẫn:

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ;

- Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ;

- Nghị định số 03/2008/NĐ-;

- Thông tư số 03/2008/TT-BXD ;

- Thông tư số 09/2008/TT-BXD ;

- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ;