lĩnh vực tài liệu cơ bản

QT-01/2017: Xác nhận địa chỉ cư trú
Ngày đăng 26/05/2017 | 11:04 | Lượt xem: 365

1. MỤC ĐÍCH

Quy định trình tự, trách nhiệm và phương pháp tiếp nhận, xử lý hồ sơ liên quan việc xác nhận địa chỉ cư trú

2. PHẠM VI

Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu: xác nhận địa chỉ cư trú

            Cán bộ, công chức thuộc Văn phòng UBND và các phòng ban/bộ phận có liên quan thuộc UBND chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục này

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
 • Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.8

4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

 • UBND:                    Ủy ban nhân dân
 • TTHC:                      Thủ tục hành chính
 • TCCN:                      Tổ chức, cá nhân
 • TN&TKQ:              Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
 • VP:                          Văn phòng

 

 

 

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

 

Xuất trình giấy tờ chứng minh việc cư trú tại địa phương

5.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

Văn bản đề nghị xác nhận

x

 

5.3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ

5.4

Thời gian xử lý

 

Trong 01 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Trực tiếp tại bộ phận TN&TKQ

5.6

Lệ phí

 

Lệ phí xác nhận hành chính: 2.000đ/văn bản

5.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

 

Cá nhân trực tiếp đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ viết giấy hẹn giao cho người nộp

- Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người đến nộp hồ sơ làm lại

TCCN

Bộ phận TN&TKQ

Trong ngày

Theo mục 5.2

Giấy biên nhận hồ sơ

B2

Luân chuyển hồ sơ đến cán bộ chuyên môn thẩm định hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ

 

 

B3

Thẩm định hồ sơ: Công chức thụ lý hồ sơ tham chiếu các quy định, luật định..., tiến hành thẩm định:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho tổ chức, cá nhân biết qua bộ phận một cửa (nêu rõ lý do) để bổ sung hiệu chỉnh hồ sơ

- Trường hợp, đạt yêu cầu tiến hành bước tiếp theo

Công chức thụ lý hồ sơ

Trong ngày

 

 

B4

Hỏi ý kiến của công an phường khi cần thiết

Công chức thụ lý hồ sơ

Trong ngày

 

B5

Tổng hợp kết quả thẩm tra, báo cáo trình lãnh đạo UBND xem xét

Trong ngày

 

B6

Lãnh đạo UBND kiểm tra hồ sơ nếu hợp lệ ký vào văn bản liên quan

Lãnh đạo UBND

Trong ngày

Văn bản đề nghị được xác nhận

B7

Tiếp nhận kết quả, lấy số, vào sổ

In và phát hành văn bản chuyển về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức thụ lý hồ sơ

Bộ phận văn thư

Trong ngày

Sổ theo dõi TN&TKQ

B8

Trả kết quả cho TCCN và tổ chức cá nhân

Bộ phận TN&TKQ

5.8

Cơ sở pháp lý

 

Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực

             

6. BIỂU MẪU

TT

Tên Biểu mẫu

 1.  

Giấy biên nhận hồ sơ

 1.  

Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả xử lý công việc

 1.  

Các hồ sơ nghiệp vụ liên quan theo quy định văn bản pháp quy hiện hành

7. HỒ SƠ LƯU: Hồ sơ lưu thành bộ, gồm các tài liệu sau:

TT

Tài liệu trong hồ sơ (bản sao)

 1.  

Bộ hồ sơ hợp lệ như mục 5.2

 1.  

Giấy biên nhận

 1.  

Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả xử lý công việc

Hồ sơ được lưu tại bộ phận văn phòng và các đơn vị liên quan (theo thẩm quyền của từng đơn vị và thời gian quy định)