lĩnh vực thanh tra

QT-02/2017: Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã
Ngày đăng 26/05/2017 | 11:01 | Lượt xem: 577

 1. MỤC ĐÍCH

Quy định trình tự tổ chức tiếp nhận, xử lý đơn cho tổ chức/công dân đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng pháp luật.

 1.  PHẠM VI

          Áp dụng cho thủ tục xử lý đơn trên địa bàn UBND.

 1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
 • Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.8
 1. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT
 • UBND: Ủy ban nhân dân
 • TTHC: Thủ tục hành chính
5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

 

Không

5.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

Đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, đơn phản ánh và các tài liệu, chứng cứ liên quan (nếu có).

01

 

5.3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ

5.4

Thời gian xử lý

 

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân, có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã, cán bộ được giao tiếp công dân, xử lý đơn.

5.6

Lệ phí

 

Không

5.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Cá nhân/tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại bộ phận tiếp công dân

Tổ chức/cá nhân

02 ngày

 

B2

Nhận đơn, vào sổ theo dõi và

chuyển đơn cho Thanh tra

Cán bộ tiếp dân

 

B3

Xử lý đơn thư: trả đơn nếu không đủ điều kiện; hướng dẫn gửi đơn nếu không thuộc thẩm quyền; chuyển đơn cho các phòng ban hoặc thụ lý đơn

Phân công thực hiện, xác minh hoặc ký chuyển đơn

 

Cán bộ Thanh tra

Phiếu chuyển đơn

B4

Kiểm tra, xác minh, mời đối thoại, lập báo cáo

 

Cán bộ Thanh tra

02 ngày

 

 

B5

Hoàn chỉnh báo cáo, dự thảo quyết định hoặc văn bản, ký nháy văn bản, trình lãnh đạo UBND

Cán bộ Thanh tra

02 ngày

 

B6

Lãnh đạo UBND phê duyệt kết quả cho tổ chức công dân

Chủ tịch hoặc người được ủy quyền

02 ngày

Quyết định hành chính

B7

Chuyển hồ sơ đã ký duyệt cho bộ phận Văn thư vào sổ theo dõi, đóng dấu, phát hành văn bản và trả lại cho công dân

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Văn thư

02 ngày

 

5.8

Cơ sở pháp lý

 

Luật khiếu nại, Luật tố cáo năm 2011, Luật tiếp công dân năm 2013; Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại; Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật tiếp công dân; Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

             

6. BIỂU MẪU

TT

Tên Biểu mẫu

 1.  

Sổ theo dõi giải quyết khiếu nại

7. HỒ SƠ LƯU: Hồ sơ lưu bao gồm các thành phần sau

TT

Hồ sơ lưu

 1.  

Thành phần hồ sơ theo mục 5.2

 1.  

Quyết định hành chính

 1.  

Sổ theo dõi kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Hồ sơ được lưu tại bộ phận thanh tra. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống đơn vị lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.