lĩnh vực thanh tra

QT-03/2017: Giải quyết tố cáo
Ngày đăng 26/05/2017 | 11:00 | Lượt xem: 501

 1. MỤC ĐÍCH

Tiếp nhận, xem xét chặt chẽ các đơn thư tố cáo của tổ chức/công dân trên địa bàn nhằm hướng dẫn chuyển đơn hoặc xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

 1. PHẠM VI

          Áp dụng cho hoạt động giải quyết tố cáo trên địa bàn UBND

 1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
 • Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.8
 1. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT
 • UBND: Ủy ban nhân dân
 • TTHC: Thủ tục hành chính
5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

 

Người có thẩm quyền không thụ lý giải quyết tố cáo trong các trường hợp sau đây:

a) Tố cáo về vụ việc đã được người đó giải quyết mà người tố cáo không cung cấp thông tin, tình tiết mới;

b) Tố cáo về vụ việc mà nội dung và những thông tin người tố cáo cung cấp không có cơ sở để xác định người vi phạm, hành vi vi phạm pháp luật;

c) Tố cáo về vụ việc mà người có thẩm quyền giải quyết tố cáo không đủ điều kiện để kiểm tra, xác minh hành vi vi phạm pháp luật, người vi phạm.

5.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

- Thành phần hồ sơ giải quyết tố cáo theo quy định tại Điều 26 Thông tư 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ gồm: 

+ Nhóm 1 gồm các văn bản, tài liệu sau: Đơn tố cáo hoặc Biên bản ghi nội dung tố cáo trực tiếp; Quyết định thụ lý, Quyết định thành lập Tổ xác minh; Kế hoạch xác minh tố cáo; Báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh nội dung tố cáo;  Kết luận nội dung tố cáo; các văn bản thông báo, xử lý, kiến nghị xử lý tố cáo.

+ Nhóm 2 gồm các văn bản, tài liệu sau: Các biên bản làm việc; văn bản, tài liệu, chứng cứ thu thập được; văn bản giải trình của người bị tố cáo; các tài liệu khác có liên quan đến nội dung tố cáo.

01

 

5.3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ

5.4

Thời gian xử lý

 

Thời hạn giải quyết tố cáo là 60 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết là 90 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo. Trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo có thể gia hạn giải quyết một lần nhưng không quá 30 ngày; đối với vụ việc phức tạp thì không quá 60 ngày.

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

5.6

Lệ phí

 

Không

5.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Cá nhân/tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Tổ chức/cá nhân

02 ngày

 

B2

Nhận đơn, vào sổ theo dõi tố cáo

Cán bộ tiếp dân

 

B3

Xử lý đơn thư: trả đơn nếu không đủ điều kiện; hướng dẫn gửi đơn nếu không thuộc thẩm quyền; chuyển đơn cho các phòng ban hoặc thụ lý đơn

Phân công thực hiện, xác minh hoặc ký chuyển đơn

Cán bộ tiếp dân

50 ngày

 

 

Phiếu chuyển đơn

B4

Kiểm tra, xác minh, mời đối thoại, lập báo cáo

 

Cán bộ tiếp dân

02 ngày

 

B5

Hoàn chỉnh báo cáo, dự thảo quyết định hoặc văn bản, ký nháy văn bản, trình lãnh đạo UBND

Cán bộ tiếp dân

 

 

B6

Lãnh đạo UBND phê duyệt kết quả cho tổ chức công dân

Chủ tịch hoặc người được ủy quyền

03 ngày

Thông báo, kết luận giải quyết tố cáo

B7

Chuyển hồ sơ đã ký duyệt cho bộ phận Văn thư vào sổ theo dõi, đóng dấu, phát hành văn bản và trả lại cho công dân

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Văn thư

02 ngày

 

5.8

Cơ sở pháp lý

 

Luật tố cáo; Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật tố cáo; Thông tư 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của TTCP  quy định quy trình giải quyết tố cáo; Quyết định số 1131/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng thanh tra về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

             

6. BIỂU MẪU

TT

Tên Biểu mẫu

 1.  

Sổ theo dõi kết quả thực hiện thủ tục hành chính

7. HỒ SƠ LƯU: Hồ sơ lưu bao gồm các thành phần sau

TT

Hồ sơ lưu

 1.  

Thành phần hồ sơ theo mục 5.2

 1.  

Thông báo kết luận giải quyết tố cáo

 1.  

Sổ theo dõi kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Hồ sơ được lưu tại bộ phận thanh tra. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống đơn vị lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.