lĩnh vực Nội vụ

Lĩnh vực Nội vụ

Ngày đăng 19/06/2019 | 08:27 | Lượt xem: 463
Chi tiết xem tại đây

Lĩnh vực tôn giáo - Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng

Ngày đăng 19/11/2018 | 09:47 | Lượt xem: 899
a)  Trình tự thực hiện: - Bước 1: Người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm gửi văn bản đăng ký đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở tín ngưỡng. -...

Lĩnh vực Tôn giáo - Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

Ngày đăng 19/11/2018 | 09:46 | Lượt xem: 910
a)   Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tổ chức tôn giáo, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo hoặc người đại diện của nhóm người theo tôn giáo đối với trường...

Lĩnh vực Tôn giáo - Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

Ngày đăng 19/11/2018 | 09:44 | Lượt xem: 866
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm gửi văn bản đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ...

Lĩnh vực Tôn giáo - Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

Ngày đăng 19/11/2018 | 09:25 | Lượt xem: 910
a) Trình tự thực hiện: Tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã gửi văn bản thông báo về danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hằng năm đến Ủy ban nhân dân cấp xã. ...

Lĩnh vực Tôn giáo - Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Ngày đăng 19/11/2018 | 09:24 | Lượt xem: 742
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung gửi hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung -...

Lĩnh vực Tôn giáo - Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với các tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

Ngày đăng 19/11/2018 | 09:23 | Lượt xem: 696
a) Trình tự thực hiện: Chậm nhất là 20 ngày trước khi diễn ra hoạt động tôn giáo không có trong danh mục đã thông báo hằng năm, người đại diện của tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt...

Lĩnh vực Tôn giáo - Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

Ngày đăng 19/11/2018 | 09:22 | Lượt xem: 677
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung gửi hồ sơ đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác đến Ủy ban nhân dân...

Lĩnh vực Tôn giáo - Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

Ngày đăng 19/11/2018 | 09:19 | Lượt xem: 559
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung gửi hồ sơ đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến Ủy ban nhân dân cấp xã. -...

Lĩnh vực Tôn giáo - Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Ngày đăng 19/11/2018 | 09:18 | Lượt xem: 612
a) Trình tự thực hiện: Chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày được chấp thuận địa điểm mới, nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung phải chấm dứt sinh hoạt tôn giáo tại địa điểm cũ và  thông báo bằng...

Lĩnh vực Tôn giáo - Thủ tục Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Ngày đăng 19/11/2018 | 09:17 | Lượt xem: 610
a) Trình tự thực hiện: Trước khi tổ chức quyên góp 05 ngày làm việc, cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã gửi văn bản...

Lĩnh vực Thi đua Khen thưởng - Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

Ngày đăng 19/11/2018 | 09:12 | Lượt xem: 641
11 . Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị * Trình tự thực hiện Bước 1. Cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng tiếp nhận đề nghị khen thưởng...

Lĩnh vực Thi đua Khen thưởng - Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

Ngày đăng 19/11/2018 | 09:08 | Lượt xem: 489
11 . Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị * Trình tự thực hiện Bước 1. Cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng tiếp nhận đề nghị khen thưởng...

Lĩnh vực Thi đua Khen thưởng -. Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa

Ngày đăng 19/11/2018 | 09:07 | Lượt xem: 390
* Trình tự thực hiện Bước 1. Cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị trực thuộc. Bước 2. Thẩm định hồ sơ, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng...

Lĩnh vực Thi đua Khen thưởng - Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

Ngày đăng 19/11/2018 | 09:06 | Lượt xem: 369
* Trình tự thực hiện Bước 1. Cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị trực thuộc. Bước 2. Thẩm định hồ sơ, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng...

Thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua khen, thưởng

Ngày đăng 19/11/2018 | 09:03 | Lượt xem: 410
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN, THƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG (Kèm theo Công văn số     /BTĐKT-THHC ngày   /9/2018 của Ban Thi đua...

Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ

Ngày đăng 13/06/2018 | 02:37 | Lượt xem: 518
Chi tiết tại đây /documents/53942/0/TTHC+N%E1%BB%99i+v%E1%BB%A5.pdf/39603ba1-2f97-4653-891d-d52ae45b9f98

QT-01/2017: Tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng

Ngày đăng 26/05/2017 | 10:58 | Lượt xem: 339
1 . MỤC ĐÍCH Quy định trình tự, trách nhiệm và phương pháp tiếp nhận tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng 2. PHẠM VI Áp dụng đối với các tổ chức, cá...

QT-02/2017: Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

Ngày đăng 26/05/2017 | 10:56 | Lượt xem: 343
1 . MỤC ĐÍCH \ Quy định chi tiết trình tự thủ tục tiếp nhận đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở đảm bảo các chuyên viên giải quyết các công việc...

QT-03/2017: Tiếp nhận việc đăng ký người vào tu

Ngày đăng 26/05/2017 | 10:56 | Lượt xem: 396
1 . MỤC ĐÍCH Quy định phương pháp tổ chức, mối quan hệ công tác và trách nhiệm của cá nhân trong thực hiện việc tiếp nhận, xử lý thủ tục tiếp nhận việc đăng ký người vào tu 2. PHẠM VI ...