lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 4
Ngày đăng 05/07/2011 | 12:00 | Lượt xem: 156

4. GIẢI THỂ NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP

Trình tự thực hiện:

- Căn cứ các ý kiến đề nghị của tổ chức, công dân về việc vi phạm nghiêm trọng hoặc hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến đình chỉ của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, Uỷ ban nhân dân cấp xã lập biên bản gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập vi phạm;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, có ý kiến bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã về việc vi phạm của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập;

- Căn cứ vào ý kiến của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân cấp xã xem xét, ra quyết định giải thể hoạt động của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ:

01 bộ, gồm:

- Ý kiến đề nghị của tổ chức, công dân;

- Biên bản xác nhận của phòng Giáo dục đào tạo;

- Quyết định đình chỉ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

Thời hạn giải quyết:

Ngay khi có biên bản xác nhận

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cả tổ chức và cá nhân                                                                                                                    

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân cấp xã;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định hành chính             

Lệ phí:

Không 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập;

- Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân, dẫn đến việc đình chỉ;

- Mục tiêu và nội dung hoạt động của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập  không còn phù hợp với yêu cầu phát triển  kinh tế - xã hội của địa phương;

- Theo đề nghị chính đáng của tổ chức, cá nhân đứng tên xin thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non;

- Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.