Trang chủ

Kinh tế - chính trị đô thị

Lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH dịch vụ, xây lắp thương mại S3T.

Ngày đăng 22/11/2018 | 11:21 | Lượt xem: 41
Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU, ngày10/11/ 2009 của Ban thường vụ Thành ủy, Nghị quyết số 07-NQ/QU và chương trình hành động số 34-CTr/QU của BTV Quận ủy Ngô Quyền. Ngày 22-11- 2018 Đảng bộ...

Lĩnh vực tôn giáo - Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng

Ngày đăng 19/11/2018 | 09:47 | Lượt xem: 38
a)  Trình tự thực hiện: - Bước 1: Người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm gửi văn bản đăng ký đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở tín ngưỡng. -...

Lĩnh vực Tôn giáo - Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

Ngày đăng 19/11/2018 | 09:46 | Lượt xem: 33
a)   Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tổ chức tôn giáo, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo hoặc người đại diện của nhóm người theo tôn giáo đối với trường...

Lĩnh vực Tôn giáo - Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

Ngày đăng 19/11/2018 | 09:44 | Lượt xem: 41
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm gửi văn bản đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ...

Lĩnh vực Tôn giáo - Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

Ngày đăng 19/11/2018 | 09:25 | Lượt xem: 36
a) Trình tự thực hiện: Tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã gửi văn bản thông báo về danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hằng năm đến Ủy ban nhân dân cấp xã. ...

Lĩnh vực Tôn giáo - Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Ngày đăng 19/11/2018 | 09:24 | Lượt xem: 33
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung gửi hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung -...

Lĩnh vực Tôn giáo - Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với các tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

Ngày đăng 19/11/2018 | 09:23 | Lượt xem: 20
a) Trình tự thực hiện: Chậm nhất là 20 ngày trước khi diễn ra hoạt động tôn giáo không có trong danh mục đã thông báo hằng năm, người đại diện của tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt...

Lĩnh vực Tôn giáo - Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

Ngày đăng 19/11/2018 | 09:22 | Lượt xem: 26
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung gửi hồ sơ đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác đến Ủy ban nhân dân...

Lĩnh vực Tôn giáo - Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

Ngày đăng 19/11/2018 | 09:19 | Lượt xem: 17
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung gửi hồ sơ đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến Ủy ban nhân dân cấp xã. -...

Lĩnh vực Tôn giáo - Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Ngày đăng 19/11/2018 | 09:18 | Lượt xem: 19
a) Trình tự thực hiện: Chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày được chấp thuận địa điểm mới, nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung phải chấm dứt sinh hoạt tôn giáo tại địa điểm cũ và  thông báo bằng...

Lĩnh vực Tôn giáo - Thủ tục Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Ngày đăng 19/11/2018 | 09:17 | Lượt xem: 24
a) Trình tự thực hiện: Trước khi tổ chức quyên góp 05 ngày làm việc, cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã gửi văn bản...

Lĩnh vực Thi đua Khen thưởng - Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

Ngày đăng 19/11/2018 | 09:12 | Lượt xem: 19
11 . Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị * Trình tự thực hiện Bước 1. Cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng tiếp nhận đề nghị khen thưởng...

Lĩnh vực Thi đua Khen thưởng - Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

Ngày đăng 19/11/2018 | 09:08 | Lượt xem: 19
11 . Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị * Trình tự thực hiện Bước 1. Cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng tiếp nhận đề nghị khen thưởng...

Lĩnh vực Thi đua Khen thưởng -. Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa

Ngày đăng 19/11/2018 | 09:07 | Lượt xem: 24
* Trình tự thực hiện Bước 1. Cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị trực thuộc. Bước 2. Thẩm định hồ sơ, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng...

Lĩnh vực Thi đua Khen thưởng - Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

Ngày đăng 19/11/2018 | 09:06 | Lượt xem: 18
* Trình tự thực hiện Bước 1. Cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị trực thuộc. Bước 2. Thẩm định hồ sơ, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng...

Thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua khen, thưởng

Ngày đăng 19/11/2018 | 09:03 | Lượt xem: 19
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN, THƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG (Kèm theo Công văn số     /BTĐKT-THHC ngày   /9/2018 của Ban Thi đua...

Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ tám HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 19/11/2018 | 08:59 | Lượt xem: 39
Chi tiết xem tại đây /documents/53942/0/BC+giai+quyet+y+kien+cu+tri++ky+8+HDND.pdf/bad7e790-0f3a-4ef5-b97d-de45f28a5979

Ngày 15/11, tại Hội trường Tầng 4 trụ sở phường Vạn Mỹ, Đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri chuẩn bị Kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 HĐND quận, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 17/11/2018 | 09:51 | Lượt xem: 56
Trong hội nghị, cử tri đã được nghe thông báo về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 HĐND quận, khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 – 2021; Báo cáo kết quả thực hiện...

Khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự đối với công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2018

Ngày đăng 17/11/2018 | 08:24 | Lượt xem: 52
Ngày 10/11/2018 Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường tổ chức Khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự đối với công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, không thuộc diện miễn hoãn, gọi nhập ngũ thời...

Xây dựng “Ngõ Tự quản” tại ngõ 319 Đà Nẵng

Ngày đăng 09/11/2018 | 06:11 | Lượt xem: 273
Xây dựng "Ngõ Tự quản" tại ngõ 319 Đà Nẵng Nhằm truyên truyền, giáo dục sâu rộng đến nhân dân, các hộ kinh doanh nâng cao về việc chấp hành các quy định pháp luật về trật tự đường hè, vệ sinh...