Trang chủ

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tiếp tục triển khai hiệu quả việc học tập, làm theo Bác
Ngày đăng 18/05/2017 | 04:06 | Lượt xem: 958

(Chinhphu.vn) - Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn liền với việc triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chú trọng Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP Nhật Bắc

Như tin đã đưa, sáng 18/5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, hội nghị cơ bản nhất trí với dự thảo Báo cáo và khẳng định, trong năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05 tiếp tục góp phần vào kết quả năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần giải quyết nhiều vụ việc nổi cộm, phức tạp ở các địa phương, đơn vị.

Mặc dù là năm đầu tiên triển khai thực hiện Chỉ thị, nhưng kế thừa và phát huy kết quả đạt được trong hơn 10 năm qua, việc học tập và làm theo Bác đang đi vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể, sinh động, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, nhiều điển hình tiêu biểu…

Tuy nhiên, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cũng cho rằng, việc thực hiện Chỉ thị vẫn còn có hạn chế, khuyết điểm, nổi rõ là tính chủ động, sáng tạo của cấp ủy các cấp còn ít, dẫn đến việc triển khai Chỉ thị chưa thực sự phù hợp với điều kiện, đặc thù của một số địa phương, đơn vị; còn có bộ, ngành, tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương chưa thực sự quan tâm chỉ đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của cơ quan mình và chưa hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, phối hợp thực hiện theo ngành dọc; việc xây dựng kế hoạch còn lúng túng; tính tiên phong gương mẫu, tinh thần tự giác của nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức còn có hạn chế…

"Trong thời gian tới, chúng ta cần quyết tâm hơn nữa, cấp ủy các cấp cần chỉ đạo sát sao, mạnh mẽ hơn nữa để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra", Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu.

Để phát huy những kết quả bước đầu quan trọng đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện Chỉ thị, ông Võ Văn Thưởng đã nhấn mạnh 3 nhóm phương hướng, nhiệm vụ lớn để các ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Thứ nhất là tiếp tục quán triệt yêu cầu đã được nêu trong Chỉ thị của Bộ Chính trị. Đó là: "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện ‘tự diễn biến', ‘tự chuyển hóa' trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu".

Vì vậy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn liền với việc triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chú trọng Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, thước đo quan trọng nhất vẫn là kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị; ở việc góp phần xây dựng văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Điều đó đòi hỏi trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong công việc thường xuyên cũng như đột xuất, cấp ủy các cấp đều phải thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Lấy tư tưởng của Người để soi rọi suy nghĩ và hành động, đổi mới tác phong làm việc thực sự dân chủ khoa học, gần dân, sát dân, "nói đi đôi với làm", tạo động lực mới và sự chuyển biến thật rõ nét trong việc đổi mới phong cách, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành.

 

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thứ hai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền của cả hệ thống chính trị. Tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cần phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Theo ông Võ Văn Thưởng, điểm mấu chốt để đạt được yêu cầu trên là phải thúc đẩy hình thành cho được ý thức tự giác, trách nhiệm cá nhân và tình cảm yêu kính Bác ở mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân, trước hết là người đứng đầu các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị. Thực tế triển khai thực hiện việc học tập và làm theo Bác từ Chỉ thị 06 đến Chỉ thị 03 và nay là Chỉ thị 05 cho thấy, vai trò người đứng đầu có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định sự thành bại trong thực hiện ở từng đơn vị.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đưa ra dẫn chứng: "Ở địa phương nào, đơn vị nào, đồng chí bí thư cấp ủy hiểu sâu sắc về yêu cầu vì sao phải học tập và làm theo Bác, ý thức đầy đủ về trách nhiệm nêu gương học trước, làm trước, thì ở nơi đó việc thực hiện Chỉ thị 05 có nhiều sáng tạo và đạt kết quả cụ thể. Ở nơi nào các chức sắc tôn giáo hiểu rõ tư tưởng đạo đức, phong cách của Bác, kính yêu Bác, thì ở đó người dân có đạo một lòng học học Bác, làm theo Bác. Ở doanh nghiệp nào, người chủ nhận thức được rõ việc học Bác và làm theo Bác giúp cho mỗi công nhân của họ cần, kiệm hơn, trách nhiệm hơn, cố gắng, sáng tạo hơn, thì ở đó việc học tập và làm theo Bác thường xuyên được quan tâm, động viên. Vì vậy, phải bắt đầu từ người đứng đầu và đề cao vai trò của người đứng đầu của tất cả các cấp, các ngành một cách thực chất".

Cuối cùng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng lưu ý các cấp, các ngành cần tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, giao ban trao đổi kinh nghiệm, cách làm giữa các tổ chức đảng, các đơn vị, các ngành, biểu dương và nhân rộng kịp thời cách tổ chức, triển khai hay, tốt của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp; nhân rộng các điển hình tiêu biểu; tổ chức tuyên truyền trên báo chí, kết hợp với tuyên truyền miệng, tuyên truyền cổ động trực quan một cách phong phú, đa dạng, phù hợp, thiết thực. Phát huy vai trò của văn học-nghệ thuật trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng có những giải đáp, trao đổi cụ thể đối với các đề xuất, kiến nghị của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương… khẳng định Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tiếp thu các ý kiến phát biểu, bổ sung, hoàn thiện Báo cáo sơ kết để báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Nguyễn Hoàng