hệ thống qlcl_tcvn iso 9001:2008

DANH MỤC Thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Ngày đăng 21/05/2020 | 03:14 | Lượt xem: 805

DANH MỤC Thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng, chi tiết xem tại đây:

DANH MỤC

Thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(kèm theo Quyết định số        /QĐ-CT ngày      /   /2020 của Chủ tịch UBND thành phố)

 

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP HUYỆN (08 TTHC)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)

Cách thức thực hiện ngoài nọp hồ sơ, nhận kết quả trực tiếp

Căn cứ pháp lý

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Qua Bưu chính công ích

I. Lĩnh vực Phát triển nông thôn (03 TTHC)

 1.  

Đăng ký Hợp tác xã nông nghiệp

05 ngày làm việc

UBND cấp huyện

Không

 

x

- Luật Hợp tác xã năm 2012;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013;

- Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 15/9/2017;

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014.

 1.  

Bố trí, ổn định dân cư trong huyện

30 ngày làm việc

UBND cấp huyện

Không

 

x

Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015

 1.  

Bố trí, ổn định dân cư ngoài huyện, trong thành phố

30 ngày làm việc

UBND cấp huyện

Không

 

x

Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015

II. Lĩnh vực Thủy lợi và Phòng chống thiên tai (05 TTHC)

 1.  

Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi do UBND thành phố phân cấp (UBND huyện phê duyệt)

30 ngày làm việc

UBND cấp huyện

Không

 

x

- Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018;

- Quyết định số 2525/QĐ-BNN-TCTL ngày 29/6/2018

 1.  

Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện

30 ngày làm việc

UBND cấp huyện

Không

 

x

- Luật Thủy lợi năm 2017;

- Nghị định số 114/2018/NĐ -CP ngày 04/9/2018.

 1.  

Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện

15 ngày làm việc

UBND cấp huyện

Không

 

x

- Luật Thủy lợi năm 2017;

- Nghị định số 114/2018/NĐ -CP ngày 04/9/2018.

 1.  

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạn du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên)

20 ngày làm việc

UBND cấp huyện

Không

 

x

- Luật Thủy lợi năm 2017;

- Nghị định số 114/2018/NĐ -CP ngày 04/9/2018.

 1.  

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên)

20 ngày làm việc

UBND cấp huyện

Không

 

x

- Luật Thủy lợi năm 2017;

- Nghị định số 114/2018/NĐ -CP ngày 04/9/2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP XÃ (08 TTHC)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)

Cách thức thực hiện ngoài nọp hồ sơ, nhận kết quả trực tiếp

Căn cứ pháp lý

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Qua Bưu chính công ích

I. Lĩnh vực Phát triển nông thôn (01 TTHC)

 1.  

Chứng thực Hợp đồng hợp tác của tổ hợp tác

05 ngày làm việc

UBND cấp xã

Không

 

x

Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10/10/2019

II. Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (01 TTHC)

 1.  

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

05 ngày làm việc

UBND cấp xã

Không

 

x

- Luật Trồng trọt năm 2018;

- Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019;

- Quyết định số 151/QĐ-BNN-TT ngày 09/01/2020.

III. Lĩnh vực Thủy lợi và Phòng chống thiên tai (06 TTHC)

 1.  

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai

15 ngày làm việc

UBND cấp xã

Không

 

x

- Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013;

- Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017;

- Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 18/3/2019;

- Quyết định số 3499/QĐ-BNN-PCTT ngày 11/9/2019.

 1.  

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạn du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã

20 ngày làm việc

UBND cấp xã

Không

 

x

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

- Nghị định số 114/2018/NĐ -CP ngày 04/9/2018.

- Quyết định số 4638/QĐ-BNN-TCLN ngày 22/11/2018.

 1.  


Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã

20 ngày làm việc

UBND cấp xã

Không

 

x

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

- Nghị định số 114/2018/NĐ -CP ngày 04/9/2018;

- Quyết định số 4638/QĐ-BNN-TCLN ngày 22/11/2018.

 1.  

Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)

07 ngày làm việc

UBND cấp xã

Không

 

x

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

- Nghị định số 114/2018/NĐ -CP ngày 04/9/2018.

- Quyết định số 2525/QĐ-BNN-TCLN ngày 29/6/2018.

 1.  

Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu

07 ngày làm việc

UBND cấp xã

Không

 

x

- Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013;

- Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017;

- Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 18/3/2019;

- Quyết định số 3499/QĐ-BNN-PCTT ngày 11/9/2019.

 1.  

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh

15 ngày làm việc

UBND cấp xã

Không

 

x

- Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013;

- Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017;

- Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 18/3/2019;

- Quyết định số 3499/QĐ-BNN-PCTT ngày 11/9/2019.