Trang chủ

Tổ chức cán bộ

Sơ đồ tổ chức bộ máy UBND phường Vạn Mỹ

Ngày đăng 05/08/2016 | 04:26 | Lượt xem: 688

Quy chế hoạt động của Uỷ ban nhân dân phường Vạn Mỹ

Ngày đăng 15/06/2015 | 12:00 | Lượt xem: 369
Sơ đồ cơ cấu tổ chức phường Vạn Mỹ

  Sơ đồ cơ cấu tổ chức phường Vạn Mỹ