lĩnh vực văn hóa - thể thao - du lịch

Lĩnh vực Văn hóa - Thể thao và Du lịch 4
Ngày đăng 05/07/2011 | 12:00 | Lượt xem: 154

 

4.  PHÊ DUYỆT QUY ƯỚC TỔ DÂN PHỐ VĂN HÓA (HƯƠNG ƯỚC LÀNG VĂN HÓA)

Trình tự thực hiện:

- Dự thảo Quy ước Tổ dân phố văn hóa (Hương ước làng văn hóa) sau khi được xây dựng; lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và nhân dân sẽ tiến hành thông qua tại Hội nghị cử tri hoặc Hội nghị đại biểu hộ gia đình (ở làng, bản, thôn, ấp,  tổ dân phố);

- Sau khi Quy ước Tổ dân phố văn hóa (Hương ước làng văn hóa) được thông qua, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã cùng Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã xem xét nội dung của quy ước (hương ước) bảo đảm phù hợp với pháp luật, thuần phong, mỹ tục (và trao đổi thống nhất với Chủ tịch Hội đồng nhân dân về nội dung của hương ước – đối với xã) trước khi trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ:

01 bộ, gồm:

- Bản dự thảo Quy ước Tổ dân phố văn hóa (Hương ước làng văn hóa);

- Biên bản làm việc Hội nghị cử tri hoặc Hội nghị đại biểu hộ gia đình về việc thông qua dự thảo Quy ước Tổ dân phố văn hóa (Hương ước làng văn hóa).

Thời hạn giải quyết:

Không quy định cụ thể

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã

- Cơ quan phối hợp: UBMTTQ cấp xã; (Hội đồng nhân dân đối với xã)

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Phê duyệt

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Hội nghị cử tri hoặc Hội nghị đại biểu hộ gia đình chỉ tiến hành khi có ít nhất là hai phần ba tổng số thành phần cử tri hoặc đại biểu hộ gia đình tham dự. Hương ước được thông qua khi có ít nhất quá nửa số người dự họp tán thành;

- Dự thảo Quy ước Tổ dân phố văn hóa (Hương ước làng văn hóa) phải được gửi đến cơ quan chính quyền, cấp uỷ, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và phải niêm yết công khai để mọi tầng lớp nhân dân được biết và tham gia đóng góp ý kiến;

- Quy ước (hương ước) phải bảo đảm phù hợp với pháp luật, thuần phong, mỹ tục của dân tộc, của địa phương.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư liên tịch số Số: 03/2000/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBTUMTTQVN hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư.