lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội

QT-09/2017: Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng
Ngày đăng 25/05/2017 | 04:59 | Lượt xem: 125

1. MỤC ĐÍCH

Quy định chi tiết trình tự thủ tục Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

2. PHẠM VI

Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu: Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

Cán bộ, công chức thuộc bộ phận Lao động, thương binh và xã hội và các phòng ban/bộ phận có liên quan thuộc UBND chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục này

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
 • Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.8

4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

 • UBND:                    Ủy ban nhân dân
 • TTHC:                      Thủ tục hành chính
 • TCCN:                      Tổ chức, cá nhân
 • TN&TKQ:              Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
 • VP:                          Văn phòng
 • LĐTB&XH:            Bộ phận lao động, thương binh và xã hội

 

 

 

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

 

 Người phải chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng đang ốm nặng có chứng nhận của bệnh viện từ tuyến huyện trở lên hoặc phụ nữ đang có thai có chứng nhận của bệnh viện từ tuyến huyện trở lên hoặc phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi làm đơn đề nghị hoãn (kèm theo các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng hoãn cai nghiện)

5.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

- Đơn đề nghị hoãn (kèm theo các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng hoãn cai nghiện).

x

 

5.3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ

5.4

Thời gian xử lý

 

05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, hợp lệ)

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Trực tiếp tại bộ phận TN&TKQ

5.6

Lệ phí

 

Không

5.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

 

Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ viết giấy hẹn giao cho người nộp

- Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người đến nộp hồ sơ làm lại

TCCN

Bộ phận TN&TKQ

½ ngày

Theo mục 5.2

Giấy biên nhận hồ sơ

B2

Luân chuyển hồ sơ đến cán bộ chuyên môn thẩm định hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ

 

 

B3

Thẩm định hồ sơ: Công chức thụ lý hồ sơ tham chiếu các quy định, luật định..., tiến hành thẩm định:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho tổ chức, cá nhân biết qua bộ phận một cửa (nêu rõ lý do) để bổ sung hiệu chỉnh hồ sơ

- Trường hợp, đạt yêu cầu tiến hành bước tiếp theo

Công chức thụ lý hồ sơ

05 ngày

 

 

B4

Tổng hợp kết quả thẩm tra, báo cáo trình lãnh đạo UBND xem xét

01 ngày

Hội đồng xét duyệt

 

 

Xác nhận trực tiếp vào đơn

B5

Lãnh đạo UBND kiểm tra hồ sơ nếu hợp lệ ký vào văn bản liên quan và chuyển hồ sơ đến phòng LĐTBXH Thành phố giải quyết

Lãnh đạo UBND

02 ngày

 

B6

Phòng LĐTBXH quận tiếp nhận hồ sơ giải quyết và gửi tới các nơi có liên quan

Phòng LĐTBXH

Theo yêu cầu thủ tục

 

B7

Tiếp nhận kết quả, lấy số, vào sổ

In và phát hành văn bản chuyển về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức thụ lý hồ sơ

Bộ phận văn thư

01 ngày

Sổ theo dõi TN&TKQ

B8

Trả kết quả cho TCCN và tổ chức cá nhân

Bộ phận TN&TKQ

5.8

Cơ sở pháp lý

 

- Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định về cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng.

             

6. BIỂU MẪU

TT

Tên Biểu mẫu

 1.  

Giấy biên nhận hồ sơ

 1.  

Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả xử lý công việc

 1.  

Các hồ sơ nghiệp vụ liên quan theo quy định văn bản pháp quy hiện hành

7. HỒ SƠ LƯU: Hồ sơ lưu thành bộ, gồm các tài liệu sau:

TT

Tài liệu trong hồ sơ (bản sao)

 1.  

Bộ hồ sơ hợp lệ như mục 5.2

 1.  

Giấy biên nhận

 1.  

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 1.  

Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả xử lý công việc

Hồ sơ được lưu tại bộ phận LĐTB&XH và các đơn vị liên quan (theo thẩm quyền của từng đơn vị và thời gian quy định)