Trang chủ

Giới thiệu

Danh sách Ủy viên UBMTTQVN phường Vạn Mỹ
Ngày đăng 24/06/2019 | 09:11 | Lượt xem: 818

DANH SÁCH

UB MTTQVN phường Vạn Mỹ

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Năm

sinh

Số điện thoại

  1.  

Dương Thị Thanh Mai

Chủ tịch MTTQ phường

1971

0915.321808

  1.  

Trần Thị Mai Phương

PCT. UBMTTQVN phường

1981

0915.011388

  1.  

Ngô Quang Chiến

Ủy viên

1957

0903.279874

  1.  

Nguyễn Thị Nguyên

Ủy viên

1983

0965.888644

  1.  

Lương Hồng Vân

Ủy viên

1990

0901.594699