Trang chủ

An ninh quốc phòng

Sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2030
Ngày đăng 18/09/2019 | 09:17 | Lượt xem: 1791

(Haiphong.gov.vn) - HĐND thành phố vừa ban hành Nghị quyết số 25/NQ-HĐND sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2030.
 


Hoạt động cộng đồng tại Nhà văn hóa thôn 5, xã Hợp Thành, huyện Thủy Nguyên

 


HĐND thành phố quyết nghị: Thông qua Đề án số 07/ĐA-UBND ngày 08/7/2019 của UBND thành phố về tổng thể sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố theo lộ trình từ năm 2019 đến năm 2030, gồm 3 giai đoạn: năm 2019; giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025 và giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2030.

Thông qua số lượng thôn, tổ dân phố thực hiện sắp xếp, sáp nhập trong năm 2019, cụ thể: Sắp xếp, sáp nhập 198 thôn, tổ dân phố thành 64 thôn, tổ dân phố; giảm 134 thôn, tổ dân phố (2 thôn và 132 tổ dân phố). Sau khi sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trong năm 2019, tổng số thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố là: 2.446 thôn, tổ dân phố (1.165 thôn và 1.281 tổ dân phố).

HĐND thành phố giao UBND thành phố căn cứ Nghị quyết này và các quy định của pháp luật hiện hành, tổ chức triển khai thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trong năm 2019; đồng thời xây dựng nguyên tắc cụ thể về sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố giai đoạn 2020 - 2025 và giai đoạn 2025 - 2030 để chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện và trình HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp HĐND thành phố các năm tiếp theo. Giao Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các tổ đại biểu HĐND thành phố và các đại biểu HĐND thành phố đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

LHT